Beitragsseiten

Bewertungen Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Ziergeflügel        
         
         
Bahamaenten        
sg 95 Z 1 1,1 alt Frank Karl
Hottendottenenten        
sg 94 2 1,1 alt Frank Karl
Versicolorenten        
hv 96 KVE 3 1,1 alt Frank Karl
Kapenten        
sg 95 E 4 1,1 alt Frank Karl
         
Groß- Wassergeflügel        
         
         
Bronze Puten        
g 92 5 1 jung Ott Daniel
sg 94 Z 6 0,1 jung Ott Daniel
         
Russische Gänse grau        
sg 93 7 1 alt Ott Daniel
sg 94 Z 8 0,1 jung Ott Daniel
         
Laufenten wildfarbig        
sg 95 E 9 1 jung Ott Daniel
Laufenten braun        
g 92 10 1 jung Ott Daniel
Laufenten schwarz mit weißen Latz        
g 91 11 0,1 jung Ott Daniel
g 91 12 0,1 jung Ott Dainiel
         
Hühner        
         
Dt. Reichshühner gold -schwarz gesäumt        
sg 94 SZ NR.1 13 1 jung Wagner Vinzenz
sg 94 14 1 jung Wagner Vinzenz
sg 93 15 1 jung Wagner Vinzenz
sg 94 Z 16 0,1 jung Wagner Vinzenz
hv 96 E 17 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 94 18 0,1 jung Wagner Vinzenz
hv 96 HT 19 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 93 20 0,1 jung Wagner Vinzenz
         
Zwerghühner        
         
Zwerg New-Hampshire goldbraun        
g 92 21 1 jung Hofmeister Josef
hv 96 E 22 1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 23 1 jung Hofmeister Josef
sg 92 24 1 jung Hofmeister Josef
sg 93 25 1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 26 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 27 0,1 jung Hofmeister Josef
g 92 28 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 93 29 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 95 E 30 0,1 jung Hofmeister Josef
         
Zwergwelsumer rost-rebhuhnfarbig        
hv 96 ET 31 1 jung Graf Georg
sg 94 32 1 jung Graf Georg
sg 95 Z 33 0,1 jung Graf Georg
sg 94 Z 34 0,1 jung Graf Georg
sg 94 35 0,1 jung Graf Georg
sg 95 SZ Nr.2 36 0,1 jung Graf Georg
         
Deutsche Zwerg Reichshühner rot        
sg 94 37 1 jung Frenzel Max
sg 95 E 38 1 jung Frenzel Max
sg 94 39 0,1 jung Frenzel Max
hv 96 LVP 40 0,1 jung Frenzel Max
sg 93 41 0,1 jung Frenzel Max
sg 94 Z 42 0,1 jung Frenzel Max
         
Tauben        
         
Florentiner blau mit schwarzen Binden        
sg 95 Z 43 1 alt Moser Lorenz
sg 93 44 1 alt Moser Lorenz
sg 94 45 0,1 jung Moser Lorenz
hv 96 E 46 0,1 alt Moser Lorenz
         
Florentiner blau ohne Binden        
g 92 47 0,1 jung Moser Lorenz
sg 94 Z 48 0,1 jung Moser Lorenz
         
Deutsche Modeneser Gazzi blau ohne Binden        
sg 93 49 1 jung Kellner Klaus
sg 95 Z 50 0,1 jung Kellner Klaus
sg 94 51 0,1 jung Kellner Klaus
         
blau mit schwarzen Binden        
sg 94 52 1 jung Kellner Klaus
hv 96 SE Nr.2 53 1 jung Kellner Klaus
sg 94 Z 54 1 jung Kellner Klaus
sg 92 55 1 jung Kellner Klaus
         
Deutsche Modeneser Schietti        
sg 94 56 1 jung Kellner Klaus
V 97 ET 57 0,1 jung Kellner Klaus
sg 94 58 0,1 alt Kellner Klaus
         
Thüringer Flügeltaube blaugehämmert        
g 92 59 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 93 60 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 94 Z 61 1 jung Zitzelsberger Benjamin
hv 96 E 62 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 93 63 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 95 Z 64 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
g 91 65 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
g 92 66 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
V 97 HT 67 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 93 68 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
         
Sächsische Flügeltaube kappig blau weiß geschuppt        
g 92 69 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 95 E 70 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
g 92 71 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 93 72 1 alt Zitzelsberger Benjamin
g 91 73 0,1 alt Zitzelsberger Benjamin
sg 94 Z 74 0,1 alt Zitzelsberger Benjamin
         
Orientalische Roller schwarz        
sg 94 75 1 alt Zitzelsberger Benjamin
sg 95 E 76 1 alt Zitzelsberger Benjamin
g 92 77 1 alt Zitzelsberger Benamin
g 91 78 0,1 alt Zitzelsberger Benjamin
g 92 79 0,1 alt Zitzelsberger Benjamin
sg 94 Z 80 0,1 alt Zitzelsberger Benjamin
         
Schlesische Mohrenköpfe        
g 91 81 1 jung Zitzelsberger Benjamin
sg 94 Z 82 0,1 jung Zitzelsberger Benjamin
         
Sächsische Flügeltaube blau mit weißen Binden Rundhaube        
sg 93 83 0,1 jung Weißmüller Helmut
sg 94 Z 84 1 alt Weißmüller Helmut
V 97 KVE 85 1 alt Weißmüller Helmut
sg 94 86 1 alt Weißmüller Helmut
sg 95 Z 87 0,1 alt Weißmüller Helmut
         
blau weißgeschuppt mit Rundhaube        
sg 94 88 0,1 alt Weißmüller Helmut
         
Altorientalische Mövchen schwarz gesäumt        
sg 94 89 1 alt Christoph Josef
sg 95 Z 90 0,1 alt Christoph Josef
         
braun gesäumt        
sg 95 Z 91 1 jung Christoph Josef
sg 94 92 0,1 jung Christoph Josef
         
blau geschuppt        
V 97 LVP 93 1 jung Christoph Josef
sg 93 94 0,1 jung Christoph Josef
         
kakifahl geschuppt        
sg 95 SE NR. 3 95 1 jung Christoph Josef
         
Texaner kennfarbig hell        
g 92 96 1 jung Moosburger Werner
sg 93 97 1 jung Moosburger Werner
sg 93 98 1 jung Moosburger Werner
         
rotfahl        
sg 94 99 0,1 jung Moosburger Werner
sg 94 Z 100 0,1 jung Moosburger Werner
sg 95 E 101 0,1 jung Moosburger Werner
         
Stargarder Zitterhals rot        
g 92 102 1 jung Graf Georg
sg 93 103 1 jung Graf Georg
g 92 104 1 jung Graf Georg
sg 94 Z 105 0,1 jung Graf Georg
sg 93 106 0,1 jung Graf Georg
sg 95 E 107 0,1 jung Graf Georg