Beitragsseiten

         
Ziergeflügel
lBew. Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Moorenten
sg 95 Z 1 1,1 jung Karl Frank
Rotschulterenten
hv 96 ET 2 1,1 jung Karl Frank 
Versicolorenten
sg 94 3 1,1 jung Karl Frank
Hottendottenenten
hv 96 E 4 1,1 jung Karl Frank
         
Wassergeflügel
lBew. Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Warzenenten schwarzgescheckt
sg 93 5 1 alt Wagner Vinzenz
sg 94 Z 6 1 alt Wagner Vinzenz
         
Warzenenten blaugescheckt 
hv 96 E 7 1 alt Wagner Vinzenz
sg 93 8 1 alt Wagner Vinzenz
g 92 9 0,1 alt Wagner Vinzenz
         
Hühner
lBew. Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Deutsches Reichshuhn gold schwarz- gesäumt
sg 94 Z 10 1 jung Wagner Vinzenz
sg 94 11 0,1 jung Wagner Vinzenz
hv 96 KVE 12 0,1 jung Wagner Vinzenz
g 91 13 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 94 14 0,1 jung Wagner Vinzenz
         
Deutsches Reichshuhn rot
         
sg 94 Z 15 1 jung Wagner Vinzenz
sg 93 16 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 95 E 17 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 93 18 0,1 jung Wagner Vinzenz
sg 95 Z 19 0,1 jung Wagner Vinzenz
         
Zwerghühner
lBew. Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Zwerg Welsumer rost-rebhuhnfarbig
hv 96 HT 20 1 jung Graf Georg
sg 94 21 1 jung Graf Georg
sg 94 22 0,1 jung Graf Georg
sg 94 Z 23 0,1 jung Graf Georg
hv 96 SE 24 0,1 jung Graf Georg
sg 93 25 0,1 jung Graf Georg
         
Zwerg- New-Hampshire goldbraun 
sg 93 26 1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 27 1 jung Hofmeister Josef
hv 96 LVP 28 1 jung Hofmeister Josef
g 92 29 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 30 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 93 31 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 32 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 93 33 0,1 jung Hofmeister Josef
sg 94 Z 34 0,1 jung Hofmeister Josef
g 91 35 0,1 jung Hofmeister Josef
         
         
Tauben
lBew. Nr Geschlecht Jahrg. Aussteller
         
Florentiner schwarz
g 92 36 1 alt Moser Lorenz
         
Florentiner blau ohne Binden
sg 95 Z 37 1 jung Moser Lorenz
         
Florentiner blau mit Binden
sg 94 Z 38 1 jung Moser Lorenz
sg 93 39 1 alt Moser Lorenz
V 97 LVP 40 0,1 jung Moser Lorenz
sg 93 41 0,1 alt Moser Lorenz
         
Modena Schietti rotfahl- gehämmert
hv 96 E 42 1 jung Wimmer Josef
sg 94 43 1 jung Wimmer Josef
sg 94 44 0,1 jung Wimmer Josef
sg 95 Z 45 0,1 jung Wimmer Josef
sg 94 46 0,1 jung Wimmer Josef
sg 95 SE 47 0,1 jung Wimmer Josef
         
Deutsche Modeneser Gazzi blau ohne Binden
V 97 HT 48 0,1 jung Kellner Klaus
         
Deutsche Modeneser blau mit schwarzen Binden
sg 94 49 1 alt Kellner Klaus
sg 93 50 1 alt Kellner Klaus
sg 95 Z 51 1 alt Kellner Klaus
sg 94 52 1.0 alt Kellner Klaus
sg 94 53 0,1 alt Kellner Klaus 
sg 95 Z 54 0,1 alt Kellner Klaus
sg 93 55 0,1 alt Kellner Klaus
hv 96 E 56 0,1 alt Kellner Klaus
         
Deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden
sg 93 57 1 jung Kellner Klaus
hv 96 E 58 0,1 jung Kellner Klaus
sg 93 59 0,1 jung Kellner Klaus
         
Luzerner Goldkragen mit Binden
sg 94 60 1 jung Wiedenmann Frank
sg 93 61 1 jung Wiedenmann Frank
sg 95 Z 62 1 jung Wiedenmann Frank
sg 93 63 1 jung Wiedenmann Frank
g 92 64 0,1 jung Wiedenmann Frank
hv 96 KVE 65 0,1 jung Wiedenmann Frank
sg 94 66 0,1 jung Wiedenmann Frank
sg 95 Z 67 0,1 jung Wiedenmann Frank
         
Luzerner einfarbig schwarz
g 92 68 1 jung Christoph Josef
sg 95 E 69 1 jung Christoph Josef
sg 93 70 0,1 jung Christoph Josef 
sg 94 71 0,1 jung Christoph Josef
sg 95 Z 72 0,1 jung Christoph Josef
sg 93 73 0,1 alt Christoph Josef
         
Stargarder Zitterhälse schwarz
sg 94 74 1 jung Graf Georg
g 91 75 0,1 jung Graf Georg
         
Stargarder Zitterhälse rot
sg 95 ET 76 1 jung Graf Georg
sg 94 77 1 jung Graf Georg
sg 94 78 0,1 jung Graf Georg
sg 95 Z 79 0,1 jung Graf Georg